Navigace

Obsah

 

 

                        PŘEHLED PŘIJATÝCH DĚTÍ POD REGISTRAČNÍMI ČÍSLY:

 

              Přijaté děti.pdf (121.98 kB)

 

                            --------------------------------------------------------------

                

                             ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

                                                    Vážení rodiče,

   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo, v souvislosti s mimořádnými             opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním     COVID-19, opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok           2020/2021. Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 

  Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy použijte              prosím ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS – na email MŠ tj. mslounovice@seznam.cz          zašlete základní informace - jméno a příjmení dítěte, datum narození a jeho trvalé          bydliště 1. - 8. května 2020.

 

                  Zápis v MŠ Louňovice pro školní rok 2020/2021

                                 bude probíhat tímto způsobem:

 

  - Vytisknete dokument ,,Žádost“ a ,,Čestné prohlášení“ (najdete ke stažení níže),           vyplníte a oba dokumenty podepíšete.

  - Pořídíte kopii očkovacího průkazu dítěte - ze všech stran (dle opatření MŠMT není      nutné navštěvovat lékaře, postačí doložit čestné prohlášení o očkování a kopii                očkovacího průkazu).

  - Pořídíte kopii rodného listu dítěte (v případě dítěte s trvalým pobytem Louňovice          nemusíte pořizovat).

 

                            Výše uvedené dokumenty poté doručíte 

           jedním z následujících způsobů v době 11. – 14. května 2020:

    - do datové schránky MŠ  

    - e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem  (nelze poslat jen prostý email!)

    - v zalepené obálce označené  heslem ,,ZÁPIS DO MŠ - NEOTVÍRAT“ vhodíte do            schránkyna budově Obecního úřadu Louňovice, Horní náves 6, 251 62 Louňovice.

    O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podaných žádostí.

    V pondělí 18. května Vám odešlu e-mailem registrační číslo.

    V případě vašeho zájmu nahlídnout do spisu (pro případné doplnění vašich údajů)          raději nejprve zavolejte, respektujte prosím nouzový stav a ochranu zdraví - děkuji           za pochopení!

    Seznam přijatých  dětí  bude  zveřejněn pod registračními  čísly v mateřské  škole,          na webových stránkách  MŠ a ve vývěskách Obce Louňovice v termínu stanoveném      ředitelkou MŠ tj. 25. května 2020.  ,,Rozhodnutí  o  nepřijetí“  obdrží  rodiče                    písemně  v souladu  se  lhůtami  stanovenými platnou legislativou.

     

     Žádost  o přijetí  - ke stažení 

     Čestné prohláseni - ke stažení

 

     aktualizace  8.4.2020                      Bohumila Nováková, ředitelka MŠ Louňovice

 

 

                 

   Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

                                           do Mateřské školy Louňovice:

   Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka Mateřské         školy Louňovice postupovat  dle  níže  uvedených   kritérií a  v  souladu                           s ustanovením   § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o  předškolním,                   základním, středním,   vyšším odborném  a  jiném  vzdělávání ve znění pozdějších         předpisů:

                                                           Kritérium

Bodové hodnocení

Děti v posledním  roce  před  zahájením  povinné školní docházky a děti  s odkladem školní docházky, s trvalým pobytem v Louňovicích

                                                                                      4

Děti, které dovrší  věku  čtyř let do 31. 8. 2020 s trvalým  pobytem  v Louňovicích

3                                                                       

Děti, které dovrší věku tří let do 31. 8. 2020 s trvalým pobytem v Louňovicích

2

Děti mladší, které nedosáhnou tří let věku do 31. 8. 2020 s trvalým pobytem v Louňovicích

1                                                                          

Děti bez trvalého pobytu v Louňovicích

0                                                                          

 

 Děti  budou  přijímány podle  výše  bodového   hodnocení, v  případě stejného počtu   bodů podle věku  dětí ve dnech  tj. od nejstaršího k nejmladšímu. O přijetí dítěte   nerozhoduje pořadí podaných žádostí.

 Vyvěšeno  3. 3. 2020                                              Bohumila  Nováková, ředitelka školy