Navigace

Obsah

 

                  ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

               

                                  Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

                    do Mateřské školy Louňovice pro školní rok 2020/2021

                           se uskuteční ve čtvrtek 14. května v budově MŠ

                                        v době od 13:00 do 16:00 hodin

 V souladu s § 34 odst. 5)  školského  zákona při  přijímání  dětí  k  předškolnímu   vzdělávání je třeba dodržet podmínky § 50  zákona  č.  258/2000 Sb., o  ochraně   veřejného  zdraví, ve  znění  pozdějších předpisů. Jesle nebo předškolní zařízení   mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným   očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit   pro trvalou   kontraindikaci. Nemusí dokládat  rodiče dětí, na které se vztahuje povinné   předškolní vzdělávání  podle §34a odst. 1), 2) školského zákona.

   Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

                                           do Mateřské školy Louňovice:

 Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka Mateřské   školy Louňovice postupovat  dle  níže  uvedených   kritérií a  v  souladu s ustanovením   § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o  předškolním, základním, středním,   vyšším odborném  a  jiném  vzdělávání ve znění pozdějších předpisů:

                                                           Kritérium

Bodové hodnocení

Děti v posledním  roce  před  zahájením  povinné školní docházky a děti  s odkladem školní docházky, s trvalým pobytem v Louňovicích

                                                                                      4

Děti, které dovrší  věku  čtyř let do 31. 8. 2020 s trvalým  pobytem  v Louňovicích

3                                                                       

Děti, které dovrší věku tří let do 31. 8. 2020 s trvalým pobytem v Louňovicích

2

Děti mladší, které nedosáhnou tří let věku do 31. 8. 2020 s trvalým pobytem v Louňovicích

1                                                                          

Děti bez trvalého pobytu v Louňovicích

0                                                                          

 

 Děti  budou  přijímány podle  výše  bodového   hodnocení, v  případě stejného počtu   bodů podle věku  dětí ve dnech  tj. od nejstaršího k nejmladšímu. O přijetí dítěte   nerozhoduje pořadí podaných žádostí.

Žádosti o přijetí a dodatek k žádosti pro potvrzení od lékaře budou k vyzvednutí v budově mateřské školy ve středu 15. dubna od 07:30  do 16:00  hod.

 Vyvěšeno  3. 3. 2020                                              Bohumila  Nováková, ředitelka školy