Navigace

Obsah

 

        

                                   

                          Přehled přijatých dětí pro školní rok 2019/2010:

 

 

 

                                 ---------------------------------------------------

 

                              Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

                    do Mateřské školy Louňovice pro školní rok 2019/20

                           se uskuteční v úterý 14. května v budově MŠ

                                        v době od 13:00 do 16:00 hodin.

  Zákonný  zástupce  si  k zápisu přinese  svůj platný průkaz totožnosti, rodný list    dítěte, řádně vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list (potvrzený od lékaře).

 V souladu s § 34 odst. 5)  školského  zákona při  přijímání  dětí  k  předškolnímu   vzdělávání je třeba dodržet podmínky § 50  zákona  č.  258/2000 Sb., o  ochraně   veřejného  zdraví, ve  znění  pozdějších předpisů  (jesle nebo předškolní zařízení   mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním,   má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou   kontraindikaci. Nemusí dokládat  rodiče dětí, na které se vztahuje povinné předškolní   vzdělávání  podle §34a odst. 1), 2) školského zákona ).

 

    Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

                                          do Mateřské školy Louňovice:

 Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka Mateřské   školy Louňovice postupovat  dle  níže  uvedených   kritérií a  v  souladu s ustanovením  § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o  předškolním, základním, středním,   vyšším odborném  a  jiném  vzdělávání ve znění pozdějších předpisů:            

                                    Kritérium

Bodové hodnocení

 Děti v posledním  roce  před  zahájením  povinné školní   docházky a děti  s odkladem   školní docházky,  s trvalým   pobytem v Louňovicích

4

 Děti, které dovrší  věku  čtyř let   do  31. 8. 2019, s trvalým   pobytem v Louňovicích

                                                                             3

 Děti, které dovrší věku tří let do   31. 8. 2019, s trvalým pobytem v   Louňovicích  

2

 Děti mladší, které nedosáhnou tří   let věku do 31. 8. 2019, s trvalým   pobytem v Louňovicích

1

 Děti bez trvalého pobytu v   Louňovicích

0                                     

 Děti  budou  přijímány podle  výše  bodového   hodnocení, v  případě stejného počtu   bodů podle věku  dětí ve dnech  tj. od nejstaršího k nejmladšímu. O přijetí dítěte   nerozhoduje pořadí podaných žádostí.

  Žádosti o přijetí a evidenční listy budou k vyzvednutí v budově mateřské školy      ve dnech 9. a 10.  dubna od 13:00  do 16:00  hod.

 

         Vyvěšeno  5. 3. 2019                               Bohumila Nováková, ředitelka školy